80. výročie základnej školy

V školskom roku 2018/2019 sme si pripomenuli významné výročie – 80.výročie uvedenia našej základnej školy do prevádzky. V nasledujúcom prehľade uvádzame niekoľko dôležitých dátumov,ktoré sa týkajú jej histórie.

Míľniky histórie našej školy

1938

V tomto roku bola podľa projektov arch. Alojza Bociana, staviteľa z Nitry dohotovená nová budova vrbovskej meštianskej školy, v súčasnosti Základná škola, Školská ulica ,ktorej základný kameň položili 17. mája 1936.škola dostala meno Milana Hodžu, v rokoch  1935 – 1938 predsedu česko – slovenskej vlády, ale po vzniku Slovenskej republiky sa názov neuplatňoval. Uvažovalo sa o pomenovaní podľa Antona Bernoláka alebo Milana R. Štefánika. Na fasáde bol umiestnený veľký nápis Újazdná štátna meštianska škola.

1948

1.septembra bola Meštianska škola vo Vrbovom premenovaná na Strednú školu vo Vrbovom.

1951

4.septembra v rámci reorganizácie školstva boli vo Vrbovom zlúčené dve národné školy s meštianskou (strednou) školou a boli vytvorené dve deväťročné školy. Systém dvoch základných škôl sa s istými zmenami zachoval dlhšiu dobu.

1953

Od 1.septembra sa zmenili deväťročné základné školy na osemročné a dostali názov I. Osemročná stredná škola a II. Osemročná stredná škola.

1957

V budove bývalej meštianskej školy bola zriadená Jedenásťročná stredná škola Vrbové, od r.1960 premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu Vrbové. Vo Vrbovom štúdium ukončili dva ročníky (školský rok 1959/60,1960/61).

1960

Od 1.septembra bola zavedená povinná deväťročná školská dochádzka

1980

Došlo k zlúčeniu oboch vrbovských základných škôl – I. Základnej školy a II. Základnej školy.

1984

Od 1.septembra sa novým školským zákonom zaviedla 10-ročná povinná školská dochádzka, pričom základná škola sa skrátila na osem rokov (z názvu sa vypustilo slovo „deväťročná“)

1988

Došlo k rozdeleniu vrbovskej základnej školy na dve samostatné školy – I. Základnú školu – Základnú školu na Školskej ulici a II. Základnú školu – Základnú školu na Komenského ulici.