Browsing articles in "Novinky"

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Mar 26, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Aktuálne informácie o zápise žiakov do 1.ročníka sa nachádzajú tu:

Zápis_2020_vyhlaska_MsÚ

Dokumenty pre rodičov, ktoré sú potrebné k zápisu, si možno stiahnuť tu:

protokol_o_zapise_ziaka_ZSVrbove_2020

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka_2020

Žiadosť o odklad si možno stiahnuť tu:

Ziadost_odklad_2020

Organizácia zápisu:

Zápis do 1. ročníka na Základnej škole vo Vrbovom na Školskej ulici  sa uskutoční v stanovenom termíne 16. a 17.4.2020 v čase od 14.00 do 17.00bez prítomnosti detí. Rodičia,zákonní zástupcovia vyplnia a prinesú formuláre, ktoré sú zverejnené na webových stránkach škôl. Potrebné je priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie, protokol o zápise,v prípade odkladu aj žiadosť o odklad, občiansky preukaz rodičov a rodný list dieťaťa. Rodičia, ktorí nebudú mať vyplnené formuláre, ich môžu ich vyplniť na mieste zápisu v izolovaných priestoroch. Prosíme rodičov,aby si priniesli vlastné písacie potreby – perá. V prípade neúčasti na zápise je potrebné kontaktovať vedenie školy .

Všeobecné informácie ku zápisu

Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec formou všeobecne záväzného nariadenia, pričom presný dátum, miesto môžu určiť riaditelia ZŠ v súlade s VZN príslušnej obce.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov.

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad

o jeho zdravotnom postihnutí.

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ.

Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na spádovú školu (základná škola v školskom obvode, v ktorom má dieťa (žiak) trvalý pobyt).

Zákonní zástupcovia s deťmi môžu navštíviť zápisy vo viacerých základných školách, ale zapísať môžu dieťa iba na jednu školu.  Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. Zápis do základnej školy nie je limitovaný počtom žiakov.

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo spádovej školy. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú školu ako je spádová škola, zapisuje svoje

dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy (je potrebný súhlas riaditeľa zvolenej školy – riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy).

Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska – pre spádovú školu, je táto škola povinná dieťa zapísať.

Ak zákonný zástupca zapíše dieťa na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v

ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

Zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne

znevýhodneného prostredia (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa – telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, má zdravotné

problémy).V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi.

Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Môže sa stať, že ani po ročnom odklade nie je dieťa na školu dostatočne zrelé. V takomto prípade najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy

rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

Dôvody na odklad školskej dochádzky: 

· dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;

· má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

· nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

· nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

· nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie

stolovať;

· nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

· nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

· je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;

· dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúkajú materským školám plošnú depistáž, ktorá so súhlasom rodičov zistí, ako deti rozumejú hovorenej reči a

obsahu, ako vedia ovládať rukou ceruzku – teda úroveň ich grafomotorického vývinu a úroveň ich hrubej motoriky.

Samotný zápis neslúži na diagnostiku dieťaťa.

Predškolská príprava pomáha zvládnuť dieťaťu požiadavky (napr.:- nakresliť postavu, poznať farby a jednoduché tvary, určovať jednoduché logické poradia – kto je prvý, kto je

posledný a iné.). Ak dieťa kritériám nevyhovie, bude mu povinná dochádzka odložená o jeden školský rok.

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, k žiadosti však musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. § Zákonní zástupcovia si môžu ešte pred zápisom zistiť dôležité informácie o škole, ktorú bude ich dieťa navštevovať – výučba cudzích jazykov, ponuka záujmových krúžkov, projekty, do ktorých je škola zapojená prípadne jej materiálne vybavenie.

Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne,

má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a

predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto

špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý

učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované

deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu

pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa.

Školská docházka v zahraničí

Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.

Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a

adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.

Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov. Zákon však umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za

všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

Čo by mal vedieť budúci prvák?

Podľa skúseností Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP),

nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších

problémov. Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných

prehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na žiadosť rodiča

psychológovia z CPPPP.

Základné informácie o tom, čo by 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov:

• samostatne sa obliecť a obuť;

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;

• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;

• správne vyslovovať všetky hlásky;

• vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;

• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;  • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa

predkreslenej čiary;

• poznať základné farby;

• spočítať predmety do “päť”;

• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;

• orientovať sa v priestore, vie, kde je “vpredu”, “vzadu”, “hore”, “dole”, “vpravo”, “vľavo”.

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;

• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;

• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za

rodičov, neuteká);

• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi

bojazlivý, plačlivý;

• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;

• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov,

ohrýzanie nechtov,

časté pokašliavanie, žmurkanie;

• nezajakáva sa pri reči;

• nepomočuje sa.

ČO SA ODPORÚČA PRI VÝCHOVNÝCH PROBLÉMOCH S DIEŤAŤOM:

- pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu;

- dôsledný výchovný prístup;

- jednotnosť v požiadavkách dospelých;

- odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod. iným smerom

- zaujať dieťa pri afekte niečím zaujímavým;

- zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho “veľkým”;

- požiadať o pomoc pri niečom;

- klásť primerané požiadavky na dieťaťa;

- jasne s dieťaťom komunikovať;

- nepoužívať rozumové dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)

Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPP, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2020/2021 bude 16apríla 2020 v priestoroch základnej školy. Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom. V prípade, neúčasti jedného zo zákonných zástupcov, je potrebné priniesť splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.

!!!!!!!     Informacie_pre_rodicov_a_splnomocnenie.docx  !!!!!!!!

Je potrebné priniesť si so sebou prefotený rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. Na zápise sa vyberá 15 € na pracovné zošity pre žiaka do 1. ročníka.

V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne, treba si ho dohodnúť  na tel. č.: 0911 331 353, 0948 024 818

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ.

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať iba na jednu školu!

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy.

Na zápis si môžte priniesť už vyplnený formulár:

Dotaznik_k_zapisu_do_1._rocnika_ZS17.pdf

alebo vyplnenú a vytlačenú elektronickú prihlášku: 

Elektronická prihláška

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť dieťa do 1. ročníka formou elektronickej prihlášky. Tento spôsob sme sa rozhodli vytvoriť vzhľadom na časové zaneprázdnenie rodičov.  Prihlášku môžete vyplniť online doma alebo v práci. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy (ASC agenda). Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.  

Nové usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na základných školách

Mar 25, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

Usmernenie vo veci prerušenia vyučovania na základných školách

Mar 13, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ku prerušeniu vyučovania na školách sa nachádza tu:

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom,že v súvislosti s prerušením vyučovania budú rodičia začiatkom budúceho týždňa informovaní o práci žiakov a domácich úlohách počas tohto obdobia prostredníctvom emailov a internetu.

Preventívne opatrenia k šíreniu koronavírusu:

Koronavirus_biely_A5

Koronavirus_modry_A5

Koronavirus_odporucania

 

 

 

Oznam riaditeľstva školy

Mar 10, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom ,že z dôvodu  šíreniu koronavírusu bude z podnetu krízového štábu a zriaďovateľa v dňoch 11. – 13.marca 2020 (streda – piatok) škola zatvorená. V prevádzke nebude školský klub ani školská jedáleň.Rodičom sa doporučuje, aby sa žiaci počas týchto dní zdržiavali v domácom prostredí

Futsal žiakov – krajské kolo

Mar 6, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Krajské kolo vo futsale starších žiakov,ktoré  sa malo uskutočniť 12.marca 2020 v Senici a do ktorého postúpilo aj družstvo žiakov z našej školy, je preložené na iný termín.

Hollého pamätník – školské kolo

Mar 2, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Výsledky školského kola súťaže Hollého pamätník

1.stupeň 
I.kategória:2.-4.roč.
Poézia:
1.miesto:  Ivana Holičová 4.A
2.miesto: Klára Holičová 4.B
3.miesto: Matias Böhm 4.A, Eliška Hrnčárová 3.t.

Próza:
1.miesto: Laura Sedliačiková 2.A
2.miesto: Melánia Štefanková 4.B
Veronika Kováčová 2.t.
3.miesto: Nina Juríčková 4.A, Veronika Kováčová 3.t.

2.stupeň 
II.kategória: 5. – 6.roč.
Poézia:
1.miesto: Sofia Blatnická 5.A
2.miesto: Mário Kvinta 5.B
3.miesto: nebolo udelené
Próza:
1.miesto: Emma Gvistová 5.A
2.miesto: Nela Ferancová 5.B
3.miesto: nebolo udelené

 

Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 8. apríla v CVČ Ahoj v Piešťanoch.

Fotky si možno prezrieť v sekcii Fotogaléria.

Prehadzovaná žiakov 1.stupňa

Feb 28, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Vo štvrtok 5.3.2020 sa uskutočnilo v našej škole športové stretnutie v prehadzovanej žiakov 1.stupňa prihlásených škôl okresu Piešťany.S družstvom našej školy v zložení M.Rupčík, J.Sedlák, K.Holičová, E.Nigošová a T.Kimerlingová pod vedením Mgr.D.Drobnej  hrali družstvá zo ZŠ Trebatice a ZŠ Krakovany.

Výsledky zápasov:

ZŠ Vrbové,Školská – ZŠ Trebatice         1 – 2

ZŠ Trebatice – ZŠ Krakovany                  0 -2

ZŠ Vrbové,Školská – ZŠ Krakovany       2 – 0

Víťazom sa v turnaji stalo družstvo ZŠ Trebatice, ktoré postúpilo do ďalšieho kola.

Fotografie si možno prezrieť v sekcii Fotogaléria.

 

 

Volejbal žiačok – okresné kolo

Feb 28, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

Vo utorok 3. marca 2020 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok na ZŠ Scherera a telocvični bývalého SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo žiačok z našej z našej školy v zložení A.Brollová, N.Mešterová, L.Chlapíková, M.Beňušová, S.Vargová, S.Hrnčiarová, L.Bieliková a S.Svetlíková pod vedením Mgr.J.Kuťku.

Výsledky zápasov:

Zápasy v skupine:

ZŠ Vrbové – Gymnázium P.d.Coubertina  Piešťany      2 – 0

ZŠ Vrbové – Cirkevná ZŠ Piešťany                                    2 – 0

ZŠ Vrbové – ZŠ Brezová Piešťany                                      2 – 0

Semifinále:

ZŠ Vrbové – ZŠ Mojmírova Piešťany                                 2 – 0

Finále:

ZŠ Vrbové – ZŠ Chtelnica                                                    2 – 0

Družstvo našich žiačok zvíťazilo vo všetkých zápasoch a stalo sa tak majstrom okresu Piešťany.Postúpilo tak do krajského kola,ktoré sa uskutoční 16.apríla 2020 v Senici.

Srdečne blahoželáme!

Hollého pamätník – školské kolo

Feb 28, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

V pondelok 2. marca 2020 sa uskutoční v škole školské kolo súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy Hollého pamätník.Súťažiť budú žiaci a žiačky 1. a 2. stupňa v  troch kategóriách osobitne v poézii a v próze.Súťažiaci na 1. mieste postupujú do okresného kola,ktoré sa uskutoční v apríli v Piešťanoch.

Podujatia v marci 2020

Feb 28, 2020   //   by zsvrbove   //   Novinky  //  Komentáre sú deaktivované

  29.2 – 5.3.        LVK – Roháče, Spálená – 7. – 8.roč.

  2.3.          Hollého pamätník – školské kolo

  3.3.          Volejbal žiačky – Piešťany

  5.3.          Prehadzovaná – zápasy so ZŠ Krakovany a ZŠ Trebatice

  6.3.          Prednáška – výchovné poradenstvo – 8.ročník

12.3.          Futsal žiakov – krajské kolo Senica

23.3.          Matematický klokan 

24.3.          Biblická olympiáda – Piešťany

24.3.          Pytagoriáda 3,4,5 – Piešťany       

25.3.          Pytagoriáda 6,7,8 – Piešťany

27. – 28.3. Noc s Andersenom

31.3.          Florbal žiaci finále – Piešťany

V súvislosti s opatreniami realizovanými na podnet krízového štábu a zriaďovateľa môžu byť podujatia zrušené alebo preložené na iný  termín.

 

Stránky:1234567»

Novinky Categories