Dôležité dátumy a termíny

Dôležité informácie a termíny pre žiakov a ich zákonných zástupcov k prijímaciemu konaniu na SŠ pre  šk. rok 2019/2020

Nahlásiť 2.školu!!!!!!! Príp. 1.školu zmeniť  – do 30.11.2018!!!!!!!!

Stredné školy zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych  schopností, zručností alebo talentu                         do 1.2.2019

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych  schopností, zručností alebo talentu      (prijímačky talentovky)                                        do 20.2.2019                           (žiak si môže na takýto typ školy poslať 2 prihlášky)

Všetky prihlášky na SŠ odosiela základná škola!

Testovanie T9-2019 (celoslovenské testovanie je povinné pre všetkých žiakov, výsledky v testovaní sú jedným z najdôležitejších kritérií pri prijímacom konaní)                                                                                                                               3.4.2019                                

Náhradný termín testovania pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť  je                                    16.4.2019

 

Talentové skúšky                                                               25.3.2019-12.4.2019

Stredné školy zverejnia kritériá prijatia na netalentové odbory   (treba priebežne sledovať stránky jednotlivých SŠ alebo stránku školského výpočtového strediska, ktoré zhromažďuje tieto údaje ––

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx                                do 31.3.2019

Zákonný zástupca  žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem talentových)                                                                                                                                                             do 10.4.2019

(žiak si môže na takýto typ školy – „netalentový“ poslať 2 prihlášky)

1.kolo prijímacích skúšok  - 1. termín                                                                   13.5.2019

1.kolo prijímacích skúšok – 2.termín                                                                    16.5.2019                                

Odvolacie konanie po 1. aj 2. kole prijímacích skúšok je podľa jednotlivých škôl a krajov.

Školské výpočtové stredisko Michalovce sprostredkuje priebežne zverejňovanie voľných miest a info o konaní 2.kola prij. skúšok pre všetky školy SR na http://www.svs.edu.sk

2.kolo prijímacích skúšok     (ak žiaka neprijmú ani na jednu školu, robí sa 2.kolo prijímacích skúšok, SŠ, ktorým zostali voľné miesta)                                                                                                                                                           18.6.2019

Čo treba urobiť s prihláškou?

Prihlášku na SŠ vyplňuje výchovný poradca na základe podkladov uvedených v databáze ZŠ. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi po potvrdenie o zdravotnom stave žiaka (za toto potvrdenie sa platí poplatok). Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka.

K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení (okres, kraj) v predmetovej olympiáde alebo v súťaži (športová, umelecká…)

 

Čo treba urobiť so zápisným lístkom?

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístka, ktorý vydá základná škola, ktorú v príslušnom školskom roku žiak navštevuje. Základná škola vydá pre uchádzača o štúdium iba 1 zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.

Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na nej, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tejto ďalšej strednej škole, na ktorú  sa  tým zapíše.   (http://www.strednaskola.sk/sprievodca/poskuske.htm)