Projekty školy

Projekty školy v školskom roku 2018/2019:

V školskom roku 2018/2019 budú na škole zrealizované tieto projekty:

1.SME v škole: žiaci v ročníkoch na 1. a 2. stupni budú získavať a rozširovať si vedomosti z rôznych premetov podľa ponuky denníka SME v priebehu školského roku tvorivým spôsobom prostredníctvom odoberania denníka SME a riešenia úloh v poskytnutých pracovných zošitoch – zodp.Mgr.Karkuš+prísl.vyučujúci

2.Projekt Recyklohry: žiaci školy budú pokračovať v celoslovenskom projekte v zbere použitých elektrospotrebičov. Elektrospotrebiče budú zbierané do kontajnera. Za  nazbierané elektrospotrebiče získava škola body, ktoré je možné vymieňať za školské pomôcky a odmeny  – zodp. – Mgr.Pavlíčková

3.Projekt Školské ovocie: v priebehu školského roku budú dostávať žiaci školy v určených dňoch ovocnú šťavu a neskôr aj ovocie, čím sa podporuje zdravé stravovanie. Projekt organizačne zastrešuje firma  Lunys s.r.o – zodp. Ing. Kramáriková

4.Projekt Zdravá škola: v priebehu školského roku sa uskutočnia rôzne aktivity zamerané na vytváranie návykov správnej životosprávy u žiakov – zodp.Mgr.Lážeková

5.Školy pre budúcnosť – škola sa zapojí svojimi projektmi zameranými na skvalitnenie vzdelávacieho procesu do projektovej výzvy, ktorú vyhlasuje Nadácia Orange – zodp.prísl.vyučujúci

6.Projekt Najlepšie podujatie v školskej knižnici – škola sa zapojí do projektu o najlepšie podujatie v školskej knižnici.

7.Projekt Hovorme o jedle – škola sa zapojí do projektu s tematikou zdravej výživy a zdravého životného štýlu – zodp. Mgr.Karkuš,vyučujúci 1. stupňa

8.Projekt Viem čo zjem – škola sa zapojí do projektu s tematikou zdravej výživy a zdravého životného štýlu spojeneého s prednáškami o zdracej výžive – zodp. Mgr.Karkuš,vyučujúci 1.+2. stupňa

9.Projekt IT Akadémia: projekt je zameraný na vytváranie a rozvíjanie záujmu o informatiku a digitálne technológie. Podpornými aktivitami projektu boli testy bádateľských spôsobilostí a informatických zručností v 3. – 9. ročníku, využívanie digitálnych metodických materiálov v prírodovedných predmetoch, účasť na workshopoch a informatických súťažiach.

10.Projekt KUK alebo Objavujeme české a slovenské zákutia

V tomto školskom roku budú prebiehať udržiavacie aktivity projektu – hodiny v interaktívnej učebni, ktoré budú pripravené a spracované vo forme metodického listu. Hodiny si pripravia pedagógovia v projektových predmetoch – informatická výchova, informatika, prírodoveda, geografia, chémia a biológia.