Zoznam stredných škôl

Zoznam stredných škôl v Trnavskom kraji

Študijné odbory – 4-ročné alebo 5-ročné  (končia sa maturitnou skúškou)

Učebné odbory – 3-ročné ( končia sa záverečnou skúškou s výučným listom)

Väčšina SŠ ponúka aj tzv. nadstavbové štúdium k získaniu maturity.

Gymnáziá:

Gymnázium  J.B. Magina Vrbové    gvrbove.sk/

Gymnázium P.de Coubertina Piešťany    www.gypy.sk/

Gymnázium A.Merici Trnava    www.gamtt.edupage.org/

Športové gymnázium J.Herdu Trnava    gymbott.edupage.org/

Gymnázium J.Hollého Trnava  gymholl.edupage.sk/

Arcibiskupské gymnázium P.Jantauscha Trnava    www.agy.edupage.org/

 

Stredná zdravotnícka škola Trnava ( 4-ročné odbory: zdravotný asistent, farmaceutický laborant, masér – talentovky) szstt.edupage.org/

 

SOŠ Rakovice  (4-ročné: floristika, bioenergetika, podnikateľ pre rozvoj vidieka, manažment reg.cestovného ruchu, pracovník marketingu, 3-ročné: mestská zeleň a služby, viazač-aranžér, záhradník)  sosrakovice.edupage.org/

SOŠ záhradnícka Piešťany (4-roč:životné prostredie, záhrad.výroba a služby)

 

Hotelová akadémia Piešťany (5-roč.štúdium) www.hastropy.sk/

 

SOŠ obchodu a služieb Piešťany (4-roč.:obchod a podnikanie, čašník, kuchár, kozmetik, 3-roč: cukrár, čašník, kuchár, kaderník) sosoasmojmir.edupage.sk/

 

SOŠ obchodu a služieb Trnava (4-roč: kozmetik, prac.marketingu, čašník, kuchár, 3-roč: cukrár, stolár, murár, tesár, inštalatér, podlahár, manikér, čašník, kuchár, kaderník) sosostrnava.edupage.org/

Súkromná SOŠ F.Urbánka Trnava ( 5-roč: hotelová akadémia, 4-roč: prac.marketingu, čašník, kuchár, 3-roč.čašník, kuchár, kaderník) , štúdium nie je platené  souurbankatt.edupage.org/

Obchodná akadémia Trnava (5-roč: bilingválne štúdium – talentovky, 4-roč: obchodná akadémia) www.oakuktt.edu.sk/

 

SPŠ poľnohospodárska Trnava (4-roč.poľnohospodársky manažment, agroturistika, agropodnik.-kynológia, starostlivosť o hosp.zvieratá) www.spostt.edupage.sk/

 

SPŠ stavebná Trnava (4-roč.: staviteľstvo, geodézia, kartografia, kataster, TIS v stavebníctve www.spsstt.sk/

 

Pedagogická  a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava (4-roč:učiteľstvo pre MŠ – talentovky, vychovávateľstvo-opatrovateľstvo, soc.-vých.pracovník, pedagogické lýceum)

 

SOŠ technická Piešťany (4-roč: mechanik-elektrotechnik, mech.počítačových sietí, programátor obrábacích a zváracích strojov, mechanik strojov a zariadení, 3-roč: obrábač kovov, autoopravár-mechanik, autoopravár-elektrikár, elektromechanik-silnoprúd, elektromechanik-úžitková technika, stolár, inštalatér) www.sostpn.sk/

SOŠ polytechnická Trnava  (4roč: mech. strojov a zariadení, oper.drevár.náb.výr., polytechnika, 3- roč: automechanik, stolár, umelec.kováč a zámočník) souztt.edupage.org/

SPŠ elektrotechnická Piešťany  (4-roč. elektrotechnika, TIS v elektrotechnike ) www.spsepn.edu.sk/

SOŠ elektrotechnická Trnava  (4roč: mech.počítač.sietí, mech.-elektrotechnik, grafik dig.médií, technik energ.zar.budov,  3 roč:  mechanik opravár – plynárenské zariadenia,
technicko-administratívny pracovník)   www.sose-trnava.edu.sk/

SPŠ dopravná Trnava ( 4 roč:elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, technika a prevádzka dopravy, prevádzka a ekonomika dopravylogistika, technické a informatické služby-zasielateľstvo) www.spsdtt.sk/

SOŠ automobilová Trnava  (4 roč: mechanik-nastavovač, mechanik automobil.liniek, 3 roč.strojný mechanik –stroje a zariadenia, autoopravár mechanik, elektrikár, karosár, lakovník) www.sosatt.sk/

 

 

ZOZNAM NIEKTORÝCH STREDNÝCH ŠKôL V INÝCH KRAJOCH AKO  V TRNAVSKOM

SOŠ M.R.Šefánika Brezová pod Bradlom

4-ročné študijné odbory – maturitné vysvedčenie:

technika a prevádzka dopravy

prevádzka a ekonomika dopravy

strojárstvo

4-ročné študijné odbory – výučný list + maturitné vysvedčenie

 mechanik strojov a zariadení

mechanik nastavovač

3-ročné odbory – výučný list

 operátor v kovoobrábaní a službách

obrábač kovov

mechanik opravár pre stroje a zariadenia

 autoopravár – mechanik (automechanik)

autoopravár – elektrikár (autoelektrikár)

klampiar pre strojársku výrobu (autoklampiar)

čalúnnik

 

SOŠ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (Bzinská ul.)

4-roč:

   Technické a informatické služby (TIS) – v strojárstve

   Mechanik nastavovač

   Mechanik elektrotechnik

   Strojný mechanik

   Elektromechanik – silnoprúdová technika

   manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle

  Strojárstvo – špecializ. Grafické systémy alebo Programovanie NC strojov

  Elektrotechnika – špecializácia Automatizácia a priemyselná informatika

   Elektrotechnika – špecializácia Informač. technológie a počítačové siete
SOŠ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (Jánošíkova ul.)

4-roč:

Bioenergetika , Kontrolór potravín,  Pracovník marketinguPodnikateľ pre rozvoj vidieka

3-roč:  PekárCukrár  , Cukrár kuchárMäsiar lahôdkar  ,  Mechanik, chladiace zariad.,  Agromechanizátor, opravár ,  Chovateľ, chov koní a jazd.

 

SOŠ NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (Piešťanská ul.)

4-roč:
 manažment regionálneho cestovného ruchu,
obchodná akadémia
 kozmetik
 čašník, servírka

3-roč:
kuchár
 hostinský, hostinská
 kaderník
autoopravár – mechanik
 stolár

 

PEDAGOGICKÁ A KULTÚRNA AKADÉMIA MODRA

4-roč: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (TALENT.), animátor voľného času, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť